Lidmaatschap

U kunt zich bij het NGTV aanmelden als lid of als kandidaat-lid.

Voorwaarden voor het lidmaatschap
Voorwaarden voor het kandidaat-lidmaatschap
Aanmeldingsprocedure
Contributie

Let op! Bij het aanmeldingsformulier is een uitgebreide toelichting gevoegd; zie verderop bij Aanmeldingsprocedure.

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap

Natuurlijke personen, die het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenactiviteit, kunnen lid worden van het NGTV als zij over voldoende opleiding of ervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

De Commissie Toelating Vertalers en de Commissie Toelating Tolken van het NGTV beslissen over de toelating tot het lidmaatschap van respectievelijk vertalers en tolken.

Om als lid te kunnen worden toegelaten moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:Voor de beoordeling van uw aanmelding brengt het genootschap geen kosten in rekening. Aan het afleggen van een vertaaltoets zijn wel kosten verbonden, te weten 118,- per toets (per afzonderlijke vertaalrichting). Toetsen worden als regel twee keer per jaar afgenomen, in april en in oktober. U kunt per keer maximaal twee toetsen afleggen.

 

Voorwaarden voor het kandidaat-lidmaatschap

Het kandidaat-lidmaatschap staat open voor personen die het vak van vertaler of tolk uitoefenen of zich daarop voorbereiden, maar nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap, bijvoorbeeld omdat zij hun opleiding nog niet hebben afgerond of nog niet over voldoende ervaring beschikken.

Als u kandidaat-lid wordt, moet u binnen twee jaar aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoen, bijvoorbeeld door een opleiding voor vertaler of tolk af te ronden, door de vereiste werkervaring op te doen, of door met goed gevolg een of meer vertaaltoetsen af te leggen. Het kandidaat-lidmaatschap vervalt na twee jaar.

Kandidaat-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, behoudens de volgende uitzonderingen:

 

Aanmeldingsprocedure

Wilt u lid of kandidaat-lid worden van het NGTV klik dan hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. Vul het formulier in, voeg de vereiste bijlagen bij en stuur het geheel naar het secretariaat:

NGTV
Postbus 77
2300 AB Leiden

telefoon: 071 524 9360
fax: 071 524 9361

Let op! Vul het formulier duidelijk en volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen bij.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De Commissie Toelating Vertalers of de Commissie Toelating Tolken beslist over uw aanmelding voor het lidmaatschap. U krijgt schriftelijk bericht of u kunt worden toegelaten tot het lidmaatschap, of dat u eerst een toets moet afleggen (dit laatste geldt alleen voor vertalers).

 

Contributie

Voor 2007 bedraagt de contributie 146,50 exclusief 19% btw.